Nylon Nut
SCREW & NUT

S034-1   3mm Nylon Nut ( Red )
S035-1   4mm Nylon Nut ( Red )

S034-2   3mm Nylon Nut ( Golden )
S035-2   4mm Nylon Nut ( Golden )

S034-3   3mm Nylon Nut ( Purple )
S035-3   4mm Nylon Nut ( Purple )

S034-4   3mm Nylon Nut ( Blue )
S035-4   4mm Nylon Nut ( Blue )

S034-5   3mm Nylon Nut ( Pink )
S035-5   3mm Nylon Nut ( Pink )